کتاب اسرار سیاه چاله ها

اثر امیرحسین فرجادنسب از انتشارات سبزان-ادبیات نوجوان

سیاه چاله، ناحیه ای در فضاست که تجمع جرم آن، آنقدر زیاد است که اشیاء نزدیک به آن، حتی یک پرتوی ضعیف نور، هیچ راهی برای گریز از کشش گرانشی آن ندارد و به شدت به داخل آن کشیده می شود. هیچ ماده و انرژی‌ای از مرز سیاهچاله نمی تواند داخل آن را ببیند. این ناحیه از فضا هیچ گاه قابل مشاهده نخواهد بود. در این کتاب سعی شده است اسرار سیاه چاله ها، تا حد ممکن گشوده شده و در اختیار مخاطبان طالب علم قرار داده شود.


خرید کتاب اسرار سیاه چاله ها
جستجوی کتاب اسرار سیاه چاله ها در گودریدز

معرفی کتاب اسرار سیاه چاله ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اسرار سیاه چاله ها


 کتاب زندگی را آفتابی می کنم
 کتاب قصه های هفت اورنگ جامی
 کتاب شاهنامه فردوسی , پادشاهی منوچهر
 کتاب کایاز و بچه های درخت
 کتاب زاغ نامه
 کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه