بهترین های ادبیات نوجوان

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات نوجوان در جهان
 کتاب میراث

کتاب میراث

اثر کریستوفر پائولینی از انتشارات بهنام


 کتاب سفری که پر ماجرا شد

کتاب سفری که پر ماجرا شد

اثر بنفشه رسولیان از انتشارات مهرستان


 کتاب قصه های غریب

کتاب قصه های غریب

اثر ویلیام مین از انتشارات هیرمند


 کتاب قصه های عجیب

کتاب قصه های عجیب

اثر هلن کرسول از انتشارات هیرمند


 کتاب قصه های ارواح

کتاب قصه های ارواح

اثر رابرت وستال از انتشارات هیرمند


 کتاب رییس آزمایشگاه

کتاب رییس آزمایشگاه

اثر آویسا شرفی از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب دانش اقیانوس ها

کتاب دانش اقیانوس ها

اثر افشین عادلی از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب ابزارهای نوری و رنگ

کتاب ابزارهای نوری و رنگ

اثر علاء نوری از انتشارات میچکا (مبتکران)


 کتاب ماجراجویی در فلسفه برای دختران و پسران بلندپرواز

کتاب ماجراجویی در فلسفه برای دختران و پسران بلندپرواز

اثر برندن اودانوهو از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب راز اژدهای سرما خورده

کتاب راز اژدهای سرما خورده

اثر نیک وست از انتشارات کیمیا